Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de concurs

ANUNŢ   DE  CONCURS

 Primăria comunei Iablaniţa, judeţul Caraş-Severin, organizează la sediul instituţiei, concurs în data de 10 februarie 2023, orele 10 : 00, pentru ocuparea postului unic de ŞEF SVSU IABLANIŢA – funcţie contractuală ( cod COR 541901), pe perioadă nedeterminată.

Concursul are loc la sediul Primăriei comunei Iablaniţa: Iablanița, nr. 89B, et. I, Caraș-Severin:

în data de  10 februarie 2023, ora 10 : 00 – proba scrisă, iar

în data de 13 februarie 2023, orele 10 : 00 este interviul.

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:

 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

curriculum vitae;

Documentele precizate mai sus, împreună cu un dosar plic, se vor depune până la data de 3 februarie 2023, orele 16:00 la registratura Primăriei comunei Iablaniţa, persoană de contact: Oprescu Ion, tel. 0729908660. În data de 6 februarie 2023 se vor afișa rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea ”admis” sau ” respins” la sediu și pe pagina de internet www.primariaiablanita.ro .

Condiţii de participare la concurs:

CONDIŢII GENERALE:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) condiția de a nu a fi condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFI CE:

 1. Studii superioare de scurtă (SSD) sau lungă durată (SS) absolvite;
 2. Permis de conducere B și C;
 3. Atestat șef SVSU, absolvit cu diplomă ( centru de formare autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări;
 4. Aptitudini de planificare, organizare, coordonare şi spirit de echipă.
 5. Domiciliul stabil în comuna Iablanița constituie avantaj pentru îndeplinirea la timp a atribuțiilor generate de situațiile de urgență specifice, in cazul unui punctaj egal

Concursul constă în următoarele etape:

–          Selecţia dosarelor de înscriere;

–          Proba scrisă ( anexată anunţului este bibliografia) – probă la care participă doar cei ale căror dosare îndeplinesc atât condiţiile generale cât şi cele specifice;

–          Interviul – probă la care participă persoanele care au promovat proba scrisă.
FIŞA POSTULUI  –   ŞEF SVSU IABLANIŢA

Informaţii generale privind postul

 1. Denumirea postului : ŞEF SVSU Iablaniţa
 2. Nivelul postului : contractual/ de conducere
 3. Scopul principal al postului : Serviciul Voluntar Situaţii de Urgenţă Iablaniţa

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

       1.  Studii SSD sau SS

 1. Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel de cunoaştere) medii
 2. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare postului
 3. Cerinţe specifice

Atribuţii:

a)     Organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale, inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă;

b)      Planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative;

c)     Asigură, verifică şi menţine în mod permanent, în stare de funcţionare punctele de comandă în situaţii de urgenţă civilă şi să le doteze cu materiale şi documente necesare, potrivit ordinelor în vigoare;

d)     Asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin;

e)     Conduce lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;

f)      Asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;

g)     Asigură baza materială a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din cadrul primăriei pe baza propunerilor instrucţiunilor de dotare;

h)     Întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;

i)       Informează primarul şi compartimentul/specialistul de prevenire cu atribuţii pe linia situaţiilor de urgenţă despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii;

j)       Verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar;

k)     Execută instructaj general şi periodic;

l)       Întocmeşte şi verifică documentele operative ale serviciului voluntar;

m)   Controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru intervenţie de pe teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzătoare;

n)     Ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute;

o)      Ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;

p)     Urmăreşte executarea dispoziţiilor date către voluntari;

q)     Participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

r)      Participă la verificarea cunoştinţelor membrilor serviciului voluntar la încadrare, trimestrial şi la sfârşitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;

s)      împreună cu compartimentul/specialistul de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul agenţilor economici din raza localităţii;

t)       Face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;

u)     Pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar;

v)     Efectuează lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa;

w)   Execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor;

x)     Este responsabil pentru relaţia cu societatea civilă privind informarea acesteia în ceea ce priveşte protecţia civilă şi prevenirea incendiilor;

y)     Coordonează şi controlează activitatea Serviciului de Situaţii de Urgenţă al comunei Iablaniţa si îndeplineşte atribuţii de cadru tehnic conform legislaţiei în vigoare;

z)     Îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii, având atribuţiile stabilite prin HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.

Limite de competente:

    Decide asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor primite, în sensul că va obţine eficienţă şi eficacitate maximă, fără afectarea disciplinei, a Regulamentului intern şi în conformitate cu legislaţia în domeniu.

Responsabilităţi:

a). folosirea eficientă a timpului de muncă, a programul de activitate;

b). executarea la termen şi de bună calitate a atribuţiilor din fişa postului;

c). respectarea  normele de protecţia muncii specifice Serviciului Voluntar Situaţii de Urgenţă;

d). respectarea regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar.

Sfera relaţională a titularului postului

a) Relaţii ierarhice :

–           subordonat faţă de : primarul comunei Iablaniţa.

–           superior pentru : voluntarii Serviciului Voluntar Situaţii de Urgenţă;

            b) Relaţii funcţionale /de colaborare: cu compartimentele aparatului de specialitate ale primarului.

Bibliografia de concurs este :

 

I.                   Constituția României, republicată în anul 2003 (M.O. nr. 767/31 octombrie 2003)

II.                OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare –– partea a VI – a, titlul III personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice (cap. I și cap. III) (M.O. nr. 555/5 iulie 2019);

III.             OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare(M.O. nr. 361/26 aprilie 2004);

IV.             Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

V.                Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată în anul 2008, cu modificările ulterioare (M.O. nr. 554/22 iulie 2008);

 

şi actele solicitate sunt afişate la sediul Primăriei comunei Iablaniţa, în localitatea Iablaniţa, str. Principală, nr. 89B, cod poştal 327235, judeţul Caraş-Severin, tel. secretariat/registratura: 0255/563412.

Primarul comunei Iablaniţa,

Terteleacă Victor

Documente

Ultima actualizare: 10:13 | 15.05.2024

Sari la conținut